To Throw or Not to Throw?

What do I need to throw away God?

Files
Sermon Audio
Sermon Video